ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

1. Toepasselijkheid
– De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts) handelingen, overeenkomsten en
dergelijke van DRAAGOPLEIDING. Voor zowel in- company als open inschrijvingen.
– Bij inschrijving, accepteren van offerte of opdracht geven, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing

 

2. Inschrijving en bevestiging
– Inschrijving voor de door DRAAGOPLEIDING te verzorgen (open) cursussen/opleidingen kan door opdrachtgever plaats vinden door het
inschrijven via website.
– DRAAGOPLEIDING bevestigt de inschrijving schriftelijk per mail. Deze overeenkomst geeft de inhoud weer van het overeengekomen.

 

3. Prijzen
– Bij inschrijving gelden de cursusprijzen zoals deze vermeld in recente uitingen en in de verzonden bevestiging, ongeacht of de opdrachtgever deze kent.
– In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
– De vermelde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven.
– Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. Zoals bij wijzigingen in het BTW Regime en/of de hoogte van de geldende BTW Tarieven.

 

4. Betaling
– Na betaling zendt DRAAGOPLEIDING een factuur aan de opdrachtgever.
– Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na inschrijving.
– Indien de opdrachtgever verzuimt de factuur te voldoen, zijn de daaruit voor DRAAGOPLEIDING voortvloeiende kosten voor rekening van de
opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat.
De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

 

5. Annulering door opdrachtgever
– Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus/opleiding berekenen wij geen kosten.
– Bij annulering tussen 4 en 1 week voor aanvang van de cursus/opleiding berekenen wij 50% van het cursusbedrag
– Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus/opleiding berekenen wij 100% van het cursusbedrag

 

6. Annulering door DRAAGOPLEIDING
– Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus/opleiding heeft DRAAGOPLEIDING het recht een cursus/opleiding te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Indien mogelijk biedt DRAAGOPLEIDING de opdrachtgever een alternatief aan.

 

7. Verhindering Deelnemer
– Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de cursus/opleiding, is vervanging door een andere cursist mogelijk. Voor deze vervanging is de
opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
– Een cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op een andere datum. Dit kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus/opleiding kosteloos geschieden.
– Wanneer een cursist tussen 4 en 1 week voor aanvang naar een andere datum wordt overgeboekt berekenen wij hiervoor € 35,00 excl. BTW administratiekosten.
– Wanneer een cursist binnen 1 week voor aanvang naar een andere datum wordt overgeboekt, berekenen wij hiervoor 25% van de cursus prijs.

 

8. Uitval Docent/Examinator
– Bij ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar zal DRAAGOPLEIDING – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal DRAAGOPLEIDING de klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleiding alsnog zal worden gegeven, of het betreffende examen alsnog zal worden afgenomen.
– In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar heeft de klant geen recht op een (schade)vergoeding. DRAAGOPLEIDING zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
– Een klant kan niet kosteloos een opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of een examenbeoordelaar, of de Studieovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

 

9. Levering
– DRAAGOPLEIDING is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de opleidingsovereenkomst hebben voorgedaan.

 

10. Aansprakelijkheid
– DRAAGOPLEIDING is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname een cursus van DRAAGOPLEIDING of de annulering van de cursusovereenkomst door DRAAGOPLEIDING.
– DRAAGOPLEIDING is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheid) instructies niet in acht neemt tijdens theorie en praktijk oefeningen/-trainingen.

 

11. Betaling
– Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt DRAAGOPLEIDING de klant een betalingsherinnering waarin de klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
– De klant dient de volledige kosten van een in-company/maatwerkopleidingen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de in- company/maatwerkopleiding aan DRAAGOPLEIDING te hebben voldaan.

 

12. Eigendomsrechten
– Alle eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door DRAAGOPLEIDING verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel aanwezige lesstof) liggen bij DRAAGOPLEIDING. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van DRAAGOPLEIDING.

 

13. Vertrouwelijkheid
– DRAAGOPLEIDING, zijn personeel en/of voor DRAAGOPLEIDING werkzame personen zullen de door de klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. DRAAGOPLEIDING conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

 

14. Wijziging Algemene Voorwaarden
– De Algemene Voorwaarden kunnen door DRAAGOPLEIDING worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een algemene kennisgeving op de website.