Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Instituut voor Hechting (hierna genoemd IvH) en de consument die een opleiding of cursus bij het IvH wil volgen.

Gegevens Instituut voor Hechting

Eigenaren: Miranda Gedaan en Roosmarie Scholten

Koevordermeerstraat 21 8531RP Lemmer
+31(0)623186221
info@instituutvoorhechting.nl

Bank (ABN-AMRO): 888153031
KvK: 81457979
BTW: 862101578

Aanmelding

 • U kunt zich voor een opleiding, cursus of trainingsdag aanmelden: via de website van het IvH op www.instituutvoorhechting.nl; via de facebookpagina van het Instituut voor Hechting of via email op info@instituutvoorhechting.nl. Pas na ontvangst van betaling is uw aanmelding definitief en reserveren wij een plaats in de opleiding, cursus of trainingsdag. Plaatsing in een opleiding, cursus of ontmoetingsdag geschiedt in volgorde van binnenkomst van aanmelding en betaling. Wij zenden u binnen één week na ontvangst van uw betaling een bevestiging van uw inschrijving.
 • Cursisten met een vooropleiding van een andere school die willen instromen in deelkwalificaties (vervolgcursussen), zijn van harte welkom, maar dienen vòòr zij zich kunnen aanmelden voor andere deelkwalificaties eerst deel te nemen aan de deelkwalificatie basisvaardigheden.
 • Bij voldoende aanmeldingen sturen we een e-mail met de definitieve bevestiging en een vragenlijst. Deze versturen we doorgaans enkele weken voor de opleiding of cursus. Hier staan de betreffende data in vermeld, wie de docent is, welke materialen zelf meegenomen dienen te worden en wat de locatie is. Als er niet voldoende deelnemers zijn zullen we dit uiterlijk vier weken van tevoren aangeven. Samen zoeken we naar een passende oplossing. Dit kan zijn het retourneren van uw geld of het zoeken naar een andere datum voor dezelfde opleiding of cursus.
 • We zien graag dat de vragenlijst die bij de definitieve bevestiging van een opleiding of cursus wordt meegezonden volledig en met grote zorgvuldigheid ingevuld wordt. Met name van eventuele lichamelijke klachten zijn we graag voor een cursus of opleiding op de hoogte zodat het IvH een goed beeld krijgt en kan inschatten of er problemen zouden kunnen ontstaan in het praktijk deel van de opleiding. Ook met het meekomen van een baby houden we graag rekening.
 • Het IvH behoudt zich het recht voor een aanmelding zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 • De vermelde prijzen op de website zijn allen inclusief BTW. Per opleiding, cursus of trainingsdag is gespecificeerd wat men aan lesmateriaal, koffie/thee, versnaperingen of lunch mag verwachten voor deze prijs.
 • De factuur wordt automatisch verzonden, ofwel na een bestelling vanuit de webshop ofwel handmatig na een aanmelding via een andere weg.
 • De factuur dient u zo spoedig mogelijk na bestellen te betalen. Alleen na ontvangst van betaling reserveren we een plek in de opleiding, cursus of trainingsdag.

Annulering door cursist c.q. betalingsplichtige

Als moment van annulering geldt de datum van ontvangst van uw annulering door het IvH.

 • Ten alle tijden zal het IvH 20 euro inclusief BTW aan administratiekosten in rekening brengen.
 • Wanneer de cursist annuleert binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste lesdag, is deze 50% van het lesgeld verschuldigd.
 • Wanneer de cursist annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de eerste lesdag, is deze 100% van het lesgeld verschuldigd.

Annuleren bij onverwachte ernstige omstandigheden is altijd bespreekbaar met het IvH. Uitsluitend in gevallen die het IvH beoordeelt als zijnde overmacht kan van bovenstaande annuleringsprocedure worden afgeweken. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Het IvH behoudt zich het recht voor om te beslissen of er al dan niet coulance in acht genomen wordt.
Een cursist mag altijd in overleg met het IvH een vervanger zoeken voor een cursus of opleiding, voor trainingsdagen is dit niet van toepassing. Het IvH beslist of deze vervanger toelaatbaar in de cursus of opleiding is. De vervanger en oorspronkelijke cursist regelen onderling de financiële afhandeling, het IvH is hier geen partij in.
Het verzuim van lessen of lesdagen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld.

Annulering door het IvH

Het IvH, behoudt zich het recht voor om de opleiding, cursus of trainingsdag wegens te weinig cursisten of andere zwaarwegende redenen niet door te laten gaan. Annulering wegens te weinig cursisten zal het IvH uiterlijk vier weken voor de eerste lesdag schriftelijk mededelen aan de cursisten. Vervolgens kan het gehele bedrag gerestitueerd worden of het IvH zal met cursisten die de cursus of opleiding graag willen doen kijken naar een andere moment om de cursus op opleiding alsnog door te laten gaan. In het geval van een trainingsdag wordt er geen vervanging gezocht en altijd gerestitueerd. Reeds gemaakte onkosten voor geboekte vluchten, treinen of hotelkamers e.d. zullen niet worden vergoed.

Certificaat

Na iedere opleiding of cursus ontvangt de cursist een certificaat met daarop de naam, plaats en datum, de naam van de docent en de onderdelen van de desbetreffende cursus of opleiding.

Van trainingsdagen ontvangen deelnemers een bewijs van deelname waarop de datum, plaats en behandelde onderwerpen staan. Indien er accreditatie is aangevraagd zal dit ook vermeld worden.

Registratie persoonsgegevens

De persoonsgegevens die verstrekt zijn door de werkgever of cursist kunnen deel uitmaken van een persoonsregistratie, waarvan het IvH de houdster is. Op deze persoonsregistratie zijn de wettelijke privacyregels van toepassing. Het IvH zal derhalve nooit zonder toestemming persoonsgegevens met derden delen.

Auteursrecht

Het lesmateriaal dat bij de opleiding, cursus of ontmoetingsdag uitgereikt wordt, wordt eigendom van de cursist. Het auteursrecht op het door het IvH uitgegeven lesmateriaal berust bij het IvH of bij de licentiehouder in het geval van opleidingen of cursussen die onder licentie gegeven worden. Het lesmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het IvH of de desbetreffende licentiehouder.

Overige bepalingen

Het IvH is nimmer aansprakelijk voor diefstal van goederen of schade aan goederen van cursisten of derden tijdens de opleidingen, cursussen of ontmoetingsdagen. Het IvH behoudt zich het recht voor om tussentijdse prijsaanpassingen door te voeren op de genoemde prijzen.