Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Instituut voor Hechting (hierna genoemd IvH) en de consument die een opleiding of cursus bij het IvH wil volgen.

Gegevens Instituut voor Hechting

Eigenaren: Miranda Gedaan en Roosmarie Scholten

Bank (ABN-AMRO): 888153031
KvK: 81457979
BTW: 862101578

Aanmelding

  • U kunt zich voor een opleiding, cursus of trainingsdag aanmelden: via de website van het IvH op www.instituutvoorhechting.nl; via de facebookpagina van het Instituut voor Hechting of via email op info@instituutvoorhechting.nl. Pas na ontvangst van betaling is uw aanmelding definitief en reserveren wij een plaats in de opleiding, cursus of trainingsdag. Plaatsing in een opleiding, cursus of ontmoetingsdag geschiedt in volgorde van binnenkomst van aanmelding en betaling. Wij zenden u binnen één week na ontvangst van uw betaling een bevestiging van uw inschrijving.
  • Cursisten met een vooropleiding van een andere school die willen instromen in deelkwalificaties (vervolgcursussen), zijn van harte welkom. Graag gaan wij in gesprek over welke opleidingen er nodig/wenselijk zijn voor het traject tot Vakbekwaam Draagconsulent.
  • Bij voldoende aanmeldingen sturen wij één week voor de cursusdatum een e-mail met de definitieve bevestiging. Hier staan de betreffende data in vermeld, wie de docent is, welke materialen zelf meegenomen dienen te worden en wat de locatie is. Als er niet voldoende deelnemers zijn zullen we dit indien mogelijk verder van tevoren aangeven. Samen zoeken we naar een passende oplossing. Dit kan zijn het retourneren van uw geld of het doorschuiven naar een andere datum voor dezelfde opleiding of cursus.
  • Het IvH behoudt zich het recht voor een aanmelding zonder opgaaf van redenen te weigeren.
  • De vermelde prijzen op de website zijn allen inclusief BTW. Per opleiding, cursus of trainingsdag is gespecificeerd wat men aan lesmateriaal, koffie/thee, versnaperingen of lunch mag verwachten voor deze prijs.
  • De factuur wordt automatisch verzonden, ofwel na een bestelling vanuit de webshop ofwel handmatig na een aanmelding via een andere weg.
  • De factuur dient u zo spoedig mogelijk na bestellen te betalen. Alleen na ontvangst van betaling reserveren we een plek in de opleiding, cursus of trainingsdag.

Annulering door cursist c.q. betalingsplichtige

Annuleren bij onverwachte ernstige omstandigheden is altijd bespreekbaar met het IvH. In gevallen van overmacht behoudt het IvH zich het recht voor om te beslissen of er al dan niet coulance in acht genomen wordt. Een cursist mag in geval van overmacht altijd in overleg met het IvH besluiten de cursusplaats door te schuiven naar een andere datum.
Annuleren wegens andere omstandigheden kan tot uiterlijk één week voor de cursusdatum. In deze gevallen is een gedeeltelijke terugbetaling van het lesgeld mogelijk, uitgezonderd de reeds gemaakte administratieve kosten. Het verzuim van lessen of lesdagen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld.

Annulering door het IvH

Het IvH, behoudt zich het recht voor om de opleiding, cursus of trainingsdag wegens te weinig cursisten of andere zwaarwegende redenen niet door te laten gaan. Annulering wegens te weinig cursisten zal het IvH uiterlijk één week voor de eerste lesdag schriftelijk mededelen aan de cursisten. Vervolgens kan het gehele bedrag gerestitueerd worden of zal het IvH met cursisten die de cursus of opleiding graag willen doen kijken naar een andere moment om de cursus op opleiding alsnog door te laten gaan. Reeds gemaakte onkosten voor geboekte vluchten, treinen of hotelkamers e.d. zullen niet worden vergoed.

Certificaat

Na iedere opleiding of cursus ontvangt de cursist een certificaat met daarop de naam, plaats en datum, de naam van de docent en de onderdelen van de desbetreffende cursus of opleiding.

Van trainingsdagen ontvangen deelnemers een bewijs van deelname waarop de datum, plaats en behandelde onderwerpen staan. Indien er accreditatie is aangevraagd zal dit ook vermeld worden.

Registratie persoonsgegevens

De persoonsgegevens die verstrekt zijn door de werkgever of cursist kunnen deel uitmaken van een persoonsregistratie, waarvan het IvH de houdster is. Op deze persoonsregistratie zijn de wettelijke privacyregels van toepassing. Het IvH zal derhalve nooit zonder toestemming persoonsgegevens met derden delen.

Auteursrecht

Het lesmateriaal dat bij de opleiding, cursus of ontmoetingsdag uitgereikt wordt, wordt eigendom van de cursist. Het auteursrecht op het door het IvH uitgegeven lesmateriaal berust bij het IvH of bij de licentiehouder in het geval van opleidingen of cursussen die onder licentie gegeven worden. Het lesmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het IvH of de desbetreffende licentiehouder.

Overige bepalingen

Het IvH is nimmer aansprakelijk voor diefstal van goederen of schade aan goederen van cursisten of derden tijdens de opleidingen, cursussen of ontmoetingsdagen. Het IvH behoudt zich het recht voor om tussentijdse prijsaanpassingen door te voeren op de genoemde prijzen.