Voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Instituut voor Hechting (hierna genoemd IvH) en de consument die een opleiding of cursus bij het IvH wil volgen.

Gegevens Instituut voor Hechting

Kirsten Minnen
Zandhorstlaan 138
7576 VH Oldenzaal
T +31(0)645602085

ING: NL23INGB0756826780
KvK: 081633310000
BTW: NL001903448B17

Aanmelding

 • U kunt zich voor een opleiding, cursus of ontmoetingsdag aanmelden: via de website van het IvH op www.instituutvoorhechting.nl. Pas na ontvangst van betaling is uw aanmelding definitief en reserveren wij een plaats in de opleiding, cursus of ontmoetingsdag. Plaatsing in een opleiding, cursus of ontmoetingsdag geschiedt in volgorde van binnenkomst van de bestellingen. Wij zenden u binnen één week na ontvangst van uw bestelling een bevestiging van uw inschrijving.
 • Cursisten met een vooropleiding van een andere school die willen instromen in Draagconsulent 2 of 3, zijn welkom, maar dienen altijd eerst contact met ons op te nemen voor het boeken van een vervolgopleiding.
 • Bij voldoende aanmeldingen sturen we een e-mail met de definitieve bevestiging en een vragenlijst. Deze versturen we doorgaans enkele weken voor de opleiding of cursus. Hier staan de betreffende data in vermeld, wie de docent is, welke materialen zelf meegenomen dienen te worden en wat de locatie is, ook vermelden we of koffie/thee en eventueel lunch inclusief dan wel exclusief zijn. Als er niet voldoende deelnemers zijn zullen we dit uiterlijk vier weken van tevoren aangeven. Samen zoeken we naar een passende oplossing. Dit kan zijn het retourneren van uw geld of het zoeken naar een andere datum voor dezelfde opleiding of cursus.
 • We zien graag dat de vragenlijst die bij de definitieve bevestiging van een opleiding of cursus wordt meegezonden volledig en met grote zorgvuldigheid ingevuld wordt. Met name van eventuele lichamelijke klachten zijn we graag voor een cursus of opleiding op de hoogte zodat het IvH een goed beeld krijgt en kan inschatten of er problemen zouden kunnen ontstaan in het praktijk deel van de opleiding.
 • Het IvH houdt zich het recht voor een aanmelding zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 • Prijzen op de website zijn alle inclusief BTW. Per opleiding, cursus of ontmoetingsdag is gespecificeerd wat men aan lesmateriaal, koffie/thee, versnaperingen of lunch mag verwachten voor deze prijs.
 • De factuur wordt automatisch vanuit de webwinkel verzonden na het invoeren van de bestelling aldaar. Het is ook mogelijk handmatig een factuur te vragen indien u niet in de mogelijkheid bent om via de website te bestellen. Neem daarvoor contact met ons op.
 • De factuur dient u zo spoedig mogelijk na bestellen te betalen. Alleen na ontvangst van betaling reserveren we een plek in de opleiding, cursus of ontmoetingsdag.

Annulering door cursist c.q. betaling plichtige

Als moment van annulering geldt de datum van ontvangst van uw annulering door het IvH.

 • Ten alle tijden zal het IvH 20 euro inclusief BTW aan administratie kosten in rekening brengen
 • Wanneer de cursist annuleert binnen 15 dagen voor aanvang van de eerste lesdag, is deze 50% van het lesgeld verschuldigd
 • Wanneer de cursist annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de eerste lesdag, is deze 100% van het lesgeld verschuldigd

Annuleren bij onverwachte ernstige omstandigheden is altijd bespreekbaar met het IvH. Uitsluitend in gevallen die het IvH beoordeelt als zijnde overmacht kan van bovenstaande annuleringsprocedure worden afgeweken. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Het IvH behoudt zich het recht voor om te beslissen of er al dan niet coulance in acht genomen wordt.
Een cursist mag altijd in overleg met het IvH een vervanger zoeken voor een cursus of opleiding, voor ontmoetingsdagen is dit niet van toepassing. Het IvH beslist of deze vervanger toelaatbaar in de cursus of opleiding is. De vervanger en oorspronkelijke cursist regelen onderling de financiële afhandeling, het IvH is hier geen partij in.
Het verzuim van lessen of lesdagen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld.

Annulering door het IvH

Het IvH, houdt zich het recht voor om de opleiding, cursus of ontmoetingsdag wegens te weinig cursisten of andere zwaarwegende redenen niet door te laten gaan. Annulering wegens te weinig cursisten zal het IvH uiterlijk vier weken voor de eerste lesdag schriftelijk mededelen aan de cursisten. Vervolgens kan het gehele bedrag gerestitueerd worden of het IvH zal met cursisten die de cursus of opleiding alsnog graag willen doen kijken naar een andere moment om de cursus op opleiding alsnog door te laten gaan. In het geval van een ontmoetingsdag wordt er geen vervanger gezocht en altijd gerestitueerd. Reeds gemaakte onkosten voor geboekte vluchten, treinen of hotelkamers zullen niet worden vergoed.

Certificaat

Na iedere opleiding of cursus ontvangt de cursist een certificaat met daarop de naam, plaats en datum, de naam van de docent en de onderdelen van de desbetreffende cursus of opleiding staan er ook op. Draagconsulent 3 is het afsluitende deel van de gehele opleiding tot Draagconsulent. Bij deze opleiding zal via een presentatie, praktijkexamen en een afsluitend gesprek bekeken worden of het niveau van de cursist voldoende is om het certificaat uit te reiken.

Van ontmoetingsdagen ontvangen deelnemers een bewijs van deelname waarop de datum, plaats en behandelde onderwerpen staan. Indien er accreditatie is aangevraagd zal dit ook vermeld worden.

Registratie persoonsgegevens

De persoonsgegevens die verstrekt zijn door de werkgever of cursist kunnen deel uitmaken van een persoonsregistratie, waarvan het IvH de houdster is. Op deze persoonsregistratie zijn de wettelijke privacyregels van toepassing. Het IvH zal derhalve nooit zonder toestemming persoonsgegevens met derden delen.

Auteursrecht

Het lesmateriaal dat bij de opleiding, cursus of ontmoetingsdag uitgereikt wordt, wordt eigendom van de cursist. Het auteursrecht op het door het IvH uitgegeven lesmateriaal berust bij het IvH of bij de licentiehouder in het geval van opleidingen of cursussen die onder licentie gegeven worden. Het lesmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het IvH of de desbetreffende licentiehouder.

Overige bepalingen

Het IvH is nimmer aansprakelijk voor diefstal van goederen of schade aan goederen van cursisten of derden tijdens de opleidingen, cursussen of ontmoetingsdagen. Het IvH houdt zich het recht voor om tussentijdse prijsaanpassingen door te voeren op de genoemde prijzen.